Badania -> Cele badań

Czym zajmuje się Laboratorium?

Celem nadrzędnym istnienia i działania Laboratorium jest poddanie krytycznej, naukowej świadomości zjawisk do tej pory takiej świadomości niedostępnych, nazywanych pozazmysłowymi, paranormalnymi, parapsychicznymi, etc. Jeśli cel ten uda się osiągnąć, specjalność Laboratorium, czyli psychotronika, stanie się integralną częścią nauki,

W rozumieniu klasycznej filozofii nauki, aby jakaś dziedzina wiedzy była samodzielna, musi: 1)umieć zdefiniować przedmiot swoich badań, odmienny od już istniejących, 2)dysponować właściwą tylko sobie metodologią badania tego przedmiotu. Wysoce pożądane jest, by miała własny, dopasowany do przedmiotu badań model teoretyczny i specyficzny tylko dla tego modelu język opisu przedmiotu badań.

Które z tych warunków spełnia obecnie psychotronika?

Historycznie rzecz ujmując, jest to powołana do istnienia na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze w 1973 roku, następczyni istniejącej od połowy XIX w. parapsychologii. Tam stwierdzono m. in. że zakres badań znacznie wyszedł poza ramy określone w definicji parapsychologii. Przybyło więcej elementów z najnowszej biofizyki. Zdefiniowano, że psychotronika zajmuje się badaniem wzajemnych zależności między organizmami żywymi, wzajemnym oddziaływaniem relacji organizm - otoczenie. Do zainteresowań tak zadeklarowanej psychotroniki dodano procesy świadomościowe i biofizyczne a także unowocześnioną wiedzę z zakresu dawnej magii i okultyzmu.

Dzisiejsza definicja psychotroniki jest znacznie szersza: według niej psychotronika interesuje się zjawiskami zachodzącymi między światem bezwarunkowo działających praw natury (badanym przez nauki przyrodnicze) a światem absolutnie wolnej woli, przypisywanej bytom niematerialnym o wiele bardziej świadomym niż człowiek (bogowie i ich emanacje). Dorobiła się też sobie tylko właściwych założeń poznawczych, zaczątków modelu teoretycznego i wynikającej z niego kosmologii. Ma też pierwociny własnego języka opisu badanych zjawisk a po tradycji starożytnej przejęła i udoskonaliła metodologię badawczą.

Z powyższej zarysowej definicji wynika, że psychotronika zna swój przedmiot badań, wie, jak go badać i jako taka mogłaby aspirować do miana nauki. Jednak z powodu fundamentalnych różnic światopoglądowych dzielących dziś uprawianą naukę od formującej się psychotroniki, nie jest za naukę uważana; W naszym opanowanym przez światopogląd naukowy świecie dorobiła się co najwyżej statusu "paranauki". Od tego momentu możliwe są dwa scenariusze jej dalszego rozwoju:

- włączenie psychotroniki w naukę, jako jej kolejnego działu, co jest tym bardziej logiczne, że współczesna psychotronika chętnie korzysta z elementów metodologii naukowej

- rozwój psychotroniki jako autonomicznej dziedziny wiedzy - wbrew powszechnym mniemaniom nie konkurencyjnej, ale komplementarnej względem nauki, korzystającej z jej osiągnięć dla własnych celów.

Aby którykolwiek z powyżej naszkicowanych celów osiągnąć, trzeba wypracować sprawną metodologię badań zjawisk dziś określanych jako "paranormalne", dobrze rozeznać i poklasyfikować te zjawiska, a w końcu opracować sensowny, spójny model teoretyczny psychotroniki; do tego niezbędny będzie nieistniejący dziś zunifikowany język opisu zjawisk badanych przez psychotronikę. Aby dobrze orientować się w świecie energii subtelnych, trzeba umieć je mierzyć i porównywać – a dziś techniki pomiarowe energii subtelnych zaledwie raczkują. Ich udoskonalenie jest jednym z największych wyzwań psychotroniki.

Laboratorium zajmuje się obecnie częścią psychotroniki najbardziej zbliżoną do nauk przyrodniczych, czyli stykiem energii subtelnych z fizyką i biologią. Na tym styku otrzymano interesujące rezultaty.